A-Z list
Prev
Next
Light Off
133 view
0/ 5 0 votes

เรื่องราวของความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณแม่เต็มเวลาติดตาม Shen Anan ผู้รักชีวิตและรักอาหาร หลังจากประสบกับวิกฤตชีวิตสมรส เธอเลือกที่จะกลับไปทำงาน ด้วยการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เธอพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง

เรื่องราวของความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณแม่เต็มเวลาติดตาม Shen Anan ผู้รักชีวิตและรักอาหาร หลังจากประสบกับวิกฤตชีวิตสมรส เธอเลือกที่จะกลับไปทำงาน ด้วยการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เธอพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง

อ่านเพิ่มเติม
Footer ad code