A-Z list
Prev
Next
Light Off
172 view

หลังจากที่คุณปู่เรืองเสียชีวิต พินัยกรรมได้ถูกส่งไปยังอีเมล์ของลูกแต่ละคนพินัยกรรมระบุข้อตกลงที่ทุกคนต้องทำตาม หากไม่ทำจะต้องถูกยึดอานาจทางธุรกิจและถูกไล่ออกจากตระกูล

หลังจากที่คุณปู่เรืองเสียชีวิต พินัยกรรมได้ถูกส่งไปยังอีเมล์ของลูกแต่ละคนพินัยกรรมระบุข้อตกลงที่ทุกคนต้องทำตาม หากไม่ทำจะต้องถูกยึดอานาจทางธุรกิจและถูกไล่ออกจากตระกูล

อ่านเพิ่มเติม
Footer ad code